CID چیست ؟

CID چیست ؟

مخفف عبارت Carrier IDentification میباشد .

این یک عدد بسیار کوچک است و اینکه چه نرم افزاری میتواند روی گوشی نصب شود را محدود میکند .

برای مثال CID کنترل میکند که فقط فایل رادیوی رسمی – ساین شده ( دارای امضای دیجیتالی ) شرکت مشخص بر روی گوشی هایی که طرف قرارداد با آن شرکت هستند نصب شوند .

این همان دلیلی است که این رادیو را نمیتوان بر روی گوشی های طرف قرارداد با Vodafone نصب کرد .
avatar